JUHi MÕJUVÕIMU INTELLIGENTSUS

Suurepärane võimalus avastada ja tundma õppida oma mõjuvõimu avaldumist teiste ning enda suhtes ja pingutada selle nimel, et Sinu mõjuvõimust kujuneks kompetents, mida edukalt oma rollis rakendada!

Julie Diamond on välja töötanud The Diamond Power Index™ (DPI), mis aitab välja selgitada, kuidas juht oma rollis olles mõjuvõimu kasutab. 

The Diamond Power Index™ on enam kui kahekümne aasta töö tulemus - selle aluseks on töö üle maailma erinevate sektorite juhtidega, erinevad uurimustööd mõjuvõimust ning arendamisest üldiselt. 2012. aastal alustati hindamisvahendi väljatöötamist, järgides kõige kõrgemaid kutsepraktika standardeid, tehes mitmeid pilootprojekte, kuhu olid kaasatud erinevate sektorite juhid. Hindamisinstrument on valiidne.


Mõjuvõimu vormid:
  • Sotsiaalne (social power) - kasutab väärtust sotsiaalsetest normidest ja regulatsioonidest. Hõlmab: sotsiaalset seisundit ja identiteeti, positsioonist tulenevat ning mitteformaalset mõjuvõimu. See on osaliselt teenitud ja osaliselt päritud; 
  • Ajalooline (historical power) - seotud lapsepõlves omandatuga ja keskkondadega, milles viibitud;
  • Isiklik (personal power) - vajalik selleks, et "elada". Hõlmab: võimet luua ja hoida sõprussuhteid, läbirääkimise oskust konfiktides, toimetulekut väljakutsetega, raskustest õppimist jms. 
Juhtide jaoks on oluline kasutada just isiklikku mõjuvõimu - mõjuvõimu, mis on tuletatud nende isiksuseomadustest, iseloomust, kogemustest ja oskustest. Isiklik mõjuvõim koosneb järgnevatest teguritest:
  • eneseefektiivsus (self-efficacy) - sihikindlus, mõjutamaks ja saavutamaks oma eesmärke;
  • eneserefleksioon (self-reflection) - võime ära tunda ja peegeldada oma mõtteid, emotsioone, ja käitumist ning suunata neile tähelepanu, siis kui see on vajalik.
  • eesmärk ja vastupidavus (purpose and resilience) - suure eesmärgi tundmine, oskus õppida kogemustest, teha vigu ja suutlikkus nendest õppida. 
Sinu isikliku mõjuvõimu omadusteks on vastupanuvõime, usaldus, enesehinnangu tuum, emotsionaalne stabiilsus ja mõtteviis.  Sinu isiklik mõjuvõim on kõige laiaulatuslikum ja efektiivsem ning seda just seetõttu, et see ei sõltu teiste inimeste arusaamadest, sotsiaalsest hierarhiast ega organisatsiooni ülesehitusest. Isiklik mõjuvõim on kõige kindlam mõjuvõim, kuna seda saab kasutada kõikides kontekstides. 

Alljärgnevalt on välja toodud programmi protsess


Kõigepealt ma soovin Sinuga tutvuda ja anda Sulle protsessist ülevaadet. Loomulikult on oluline Sinu suur tahe endaga töötada, püstitada endale eesmärk ja selle nimel ka pingutada. Programm kestab umbes 6-8 kuud ja soovitav on kohtuda vähemalt üks kord kuus. 

Mida teadlikum on juht iseendast, seda suurem on tema võime mõista teisi enda ümber!

Coachingu protsessi esimeses etapis räägin Sulle testi täitmisest ja Sul on võimalus mõelda selle peale, keda soovid kaasata enda hindamisse. Seejärel Sa viid läbi enesehindamist ja Sinu poolt valitud kolleegidel on võimalik Sind kui juhti hinnata. Kui see on tehtud, saad raporti, milles on välja toodud testi tulemused koos kirjelduste ja soovitustega. Mina tutvustan Sulle skoore lähemalt ja me koos analüüsime neid. Sinu juhi raport on ühtlasi meie edasiste kohtumiste aluseks ja annavad Sulle hea võimaluse püstitada endale arengueesmärk, mida programmi raames minu toe abil saavutada soovid. Programmi raames on Sul võimalik minu abiga luua positiivne taju oma isiklikust mõjuvõimust, mis aitab Sul olla efektiivne juht (kuidas oma isiklikku mõjuvõimu erinevates olukordades edukalt kohandada).

The Diamond Power Index™ saab kasutada nii individuaalses kui ka meeskonna coachingus talentide arendamise ja eesmärkide seadmise eesmärgil. Lisaks on võimalik toetada organisatsiooni muudatuste elluviimisel.

Hea võimalus kasutada oma mõjuvõimu, autoriteeti ja staatust teiste ning enda heaolu jaoks! 
Rohkem infot: https://diamondleadership.com/